آیا قدرت انفجار بیروت به اندازه انفجار هیروشیما بود؟