استاندار بیروت | خسارات انفجار بیروت 3 تا 5 میلیارد دلار برآورد شد