رئیس جمهور چین انفجار بیروت را به همتای لبنانی‌اش تسلیت گفت