پول در شبکه نمایش خانگی حرف اول را می زد اسکناس قوانین را دور می زد!