بازگشت مهران مدیری به شبکه نمایش خانگی، این بار با «خاتون»