بغداد به دنبال گسترش روابط خود با کشورهای حوزه خلیج فارس است