خروج از کشور با گذرنامه معتبر و کارت هوشمند خدمت وظیفه عمومی