آلمان: چین ابرقدرت آینده است/ لزوم گسترش روابط اروپا با پکن