در شبکه نمایش خانگی شاهد افت کیفیت در آثار هستیم / فضای بازتر برای پرداختن به موضوعات مختلف عامل موفقیت این رسانه است