شاخه زیتون برای آشوبگران در ایران، گلوله برای معترضان آمریکا