معتز نومان عبد نایف الجبوری معاون ابوبکر البغدادی به هلاکت رسید