منتخبین استان اصفهان و استان‌های جنوبی مدارک‌شان مخدوش است