تصاویر | بازداشت القرداش جانشین ابوبکر البغدادی در خاک عراق