مقام ایرانی، خرابی در رایانه های بندر شهید رجایی را تأیید کرد