عملکرد ایران در مقابله با کرونا از کشورهای اروپایی مطلوب‌تر بود