حوادث در رزمایش‌ها در طول قرن بیستم بارها رخ داده است/ چندین رزمایشِ آمریکایی‌ها در سال ۲۰۱۹ با آسیب های تجهیزاتی و نفراتی مواجه شد/ در برخی از کشورهای اروپایی و روسیه نیز این اتفاقات رخ داده است