افزایش سه رقمی تعداد مبتلایان به کرونا در اغلب کشورهای اروپایی