کالاهای قاچاق فاسدشدنی و تاریخ مصرف گذشته امحاء می‌شود