کاهش توام با احتیاط محدودیت‌های قرنطینه در برخی کشورهای اروپایی