برخی کشورهای اروپایی راهبرد خود برای اتمام تعطیلات را تشریح کردند