آیا ترامپ به سرنوشت جیمی کارتر دچار می‌شود?/ حربه‌های کافی در اختیار رقبای دموکرات ترامپ قرار گرفت