سازمان پزشکان بدون مرز: کشورهای اروپایی نباید به بهانه کرونا از جان پناهجویان غافل شوند