ادامه ارائه آموزش های مجازی ورزش همگانی در ماه مبارک رمضان/ لیگ بازیهای رایانه ای و الکترونیکی تا پایان ماه مبارک رمضان برگزار می شود