ترامپ: وضعیت ما نسبت به کشورهای اروپایی در خصوص ویروس کرونا بهتر است!