تصاویر| تجمع هواداران ترامپ علیه فرمانداران دموکرات برای شکستن قرنطینه