ترامپ هوادارنش را به شورش علیه فرماندهان دموکرات برای شکست قرنطینه فراخواند