ترامپ طرفدارانش را به جان فرمانداران دموکرات انداخت