ممانعت از ورود کالاهای قاچاق و مراقبت در گمرکات،گام مهم در تحقق «جهش تولید»