تدابیر سختگیرانه قرنطینه در کشورهای اروپایی تدریجی پایان می یابد