ثبت روزهای حماسه در جبهه مبارزه با کرونا توسط عکاسان کشور