آثار عکاسان منجر به مشارکت آحاد جامعه در مبارزه با کرونا شد