سندرز از رقابت انتخابات ریاست جمهوری حزب دمکرات آمریکا کناره گرفت