دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ دوست دارم مقابل شجاع بازی کنم !