سناتور دموکرات درباره شیوع احتمالی کرونا توسط آمریکا دست به افشاگری زد