دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ دوست دارم مسی و مجیدی برایم کامنت بگذارند !