دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ پرداخت قسطی قبول نمی کنم ، طلبم را نقد می خواهم !