ترامپ گوشه رینگ جمهوری خواهان و دموکرات ها قرار گرفت