خبر بد برای ترامپ؛ شکست نهایی مقابل رقبای دموکرات در پیش است