دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ فوتبالم را خراب کردید ، زندگی شخصی ام را نابود نکنید !