انتخابات مقدماتی دموکرات ها؛ از سخنرانی روحانی شیعه تا لغو گردهمایی‌ها