توضیحات سخنگوی وزارت خارجه درباره علت عدم درج مهر ورود در گذرنامه اتباع سعودی