دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ کرونا جلوی سفرم را گرفت !