اعلام پادشاهی «محمد بن سلمان» پیش از برگزاری نشست جی ۲۰