دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ فراری پرسپولیس ، در دام پلیس !