دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ زورشان در زمین به ما نمی رسد ، بیرون زمین برای مردم جوک تعریف می کنند !