ضدعفونی کردن مدارس تهران برای مقابله با کروناویروس