چوب مخالفت با برجام لای چرخ صنعت استان مرکزی / تحریم ها، معیشت جامعه کارگری را سخت کرده است / بارِ فشار حاصل از لغو برجام، بر دوش مردم است/ تعدیل نیروی کار ماحصل لغو برجام است