پیش بینی علی پروین از شهرآورد ؛ سلطان خوشبین به تداوم پیروزی های پرسپولیس