خروج از باند ایرباس ٣١٩ در فرودگاه کرمانشاه +اولین عکس