کدام میلیاردرهای جهان با روی کار آمدن ترامپ بیشترین افزایش ثروت را داشتند؟